Pojďte si zahrát o mikinu IVECO!

01. 10. 2022


Podmínky Facebookové soutěže o černou mikinu IVECO 

1.    Organizátor
Pořadatelem/organizátorem soutěže je společnost AGROTEC a.s., Se sídlem Brněnská 74, Hustopeče, 69301. IČ: 00544957, DIČ: CZ00544957, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu B (dále jen pořadatel/organizátor). Tato soutěž není organizována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook nemá žádné závazky vůči soutěžícím a výhercům. 

2.    Termín konání 
Soutěž probíhá od 18.11. 2022 do 1.12. 2022 přesně do půlnoci. 
Losování proběhne 2.12. 2022 a bude uveřejněno zde na profilu Agrotec nákladní automobily.

3.    Podmínky pro zapojení do soutěže 
Jedná se o soutěž o černou mikinu IVECO, která probíhá na Facebooku Agrotec nákladní automobily - https://www.facebook.com/agrotectrucks/. Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Facebooku starší 18 let tím, že odpoví na otázku pod příspěvkem, kliknou na „To se mi líbí“ u příspěvku se soutěží a zároveň označí facebookovou stránku Agrotec nákladní automobily jako „To se mi líbí“. Ze správných odpovědí bude vylosován výherce, který získá výherní cenu. Vylosovaný výherce bude označen přímo na facebookových stránkách. V případě, že nás do tří dnů od uveřejnění jména nebude kontaktovat, bude losování probíhat znovu. 

4.    Výherci a výhra
Do slosování budou zařazeni soutěžící, kteří splní všechny platné podmínky soutěže a zároveň se jím může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 15 dnů poté, co organizátor obdrží požadované kontaktní údaje pro předání výhry. Výhru není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry než té, která je určena organizátorem. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhru v případě, pokud bude mít pochybnosti v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících, nebo jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

5.    GDPR
Osobní údaje jsou využity pouze k uskutečnění soutěže, jiným způsobem s nimi nebude nakládáno. Zapojením do soutěže souhlasí výherce se zveřejněním svého jména zde na profilu Agrotec nákladní automobily a ve skupině Iveco náhradní díly. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Účastí v soutěži každý účastník vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

6.    Všeobecné podmínky
Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže, který rozhodne o jejich dalším užití. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, která nebyla vyzvednuta výhercem, či se ji výherci nepodařilo doručit do 1 měsíce po jejím prvním odeslání na výhercem uvedenou adresu. Organizátor neodpovídá za případnou poštovní či jinou dopravu výher ani za jejich nedoručení či poškození výher během přepravy. Reklamace vad se na výhry nevztahují. Organizátor není odpovědný za funkčnost Facebooku. Organizátor neodpovídá za nedoručená oznámení o výhře, nebo doručení tohoto oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodů nefunkčnosti elektronické pošty, nebo jiných důvodů mimo jeho kontrolu. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit, nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně kdykoliv změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na Facebooku Agrotec nákladní automobily v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.
 
dily-iveco.jpg